Stefans musik

Kontakta mig gärna på

Tillbaka till startsidanSkannade vissamlingarSkillingtryck

1867 Stockholm, Typografiska Föreningens Boktryckeri Tre Visor af Mårten Holk J:r I (2019-03-01)

1. Tiggarevisan, "Skänk en slant åt gubben, nådigaste herre ...". Melodi: "Lik en Afrodite ..."
2. Det tror herrn bara, "Nu du undrar, hvad som är å färde ..."
3. Kälkåkningen i Humlegården, "Du ber mig följa till Humlegården. Melodi: "Du som vill dig lära att skridsko åka ..."

1871 Sala N:o 30, Tryckt hos G. W. Lindgrén Sex nya visor (2019-03-01)

1. Om fransk-tyska kriget, "Säg, hvad är det som gör att ett stridsrop man hör ..."
2. Stockholms Nya Beväringsvisa, "I Stockholm der bodde den vackraste flicka ..."
3. Kärleksvisa, "O du min vän, som står i blommans fägring ..."
4. Sandals kanon, "En ynkelig visa jag önskar att sjunga ..."
5. "En visa jag nu sjunga vill, kom ynglingar och lyssnen till ..."
6. Ebba Brahes klagan, "Den lätta manteln breder aftonstunden så ljuf och vänlig öfver haf och land ..."

1877 Köping, Tryckt hos J. F. Säfberg Fem nya visor (2019-03-01)

1. En visa ur den heliga skrift, "En visa vill jag sjunga, de tal i skriften finns ..."
2. Kärleksvisa, "Jag hade mig en vän allt uppå jorden ..."
3. En splitter ny kärleksvisa, "Ja, du är den första mig handen har gifvit ..."
4. Nya Stockholmslivet, "I Stockholm där finnes mång' nöjsamma ting, mot andra små städer ..."
5. Valsen, "Kom, sköna flicka, valsa med mig ..."

1877 Köping N:o 34, Tryckt hos J. F. Säfberg Fyra nya visor (2019-03-01)

1. Leonard och Mathilda, "Älskade Leonard; Mathilda, Mathilda, var trogen och öm ..."
2. Ninas klagan, "Hur dyster lunden är i denna midnattstimma ..."
3. Ninas begrafning, "Ensam gick en tärna ledd av natten stjerna ..."
4. Den förnöjde arbetaren, "Väl somliga sucka och klaga sin tid för stenar och träd uppå marken ..."

1884 Stockholm, hos T. Kihlberg, Södermalmstorg Fyra ovanligt qvicka visor (2019-03-01)

1. Vingåkersrosen, "Gossar och flickor, kommen med fröjd, midsommaren att fira ..."
2. Gubben Noack, "Vi prisa högljudt Gamla Testamentets dar, då lefde paradisets lif i en och hvar ..."
3. Pelles Stockholmsresa, "Nitton år var jag, då kärleken brände uti hågen ..."
4. Tiggarvisan, "Skänk en slant åt gubben, nådigaste herre ..."

1888 Lund, Fredrik Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri En alldeles ny visa om Kärlekens underliga vägar eller Huruledes Kareta-Peren fick sig en ny fästmö, "Det hände sig en Lördag, dä va i fjor ve Mickelmoss ...". Melodi: "Jag står i tusen tankar" (2019-03-13)

1896 Malmö, C. A. Andersson Boktr. Fem alldeles nya visor (2016-04-04)

1. Beväringsvisa för år 1896, "Ja nu äro vi samlade till vapenövning här ...". Melodi: Krinolinvisan
2. Soldathustrun, "I låga ryttartorpet ..."
3. Sjömanssång, "Min lille Edvin är från mig faren ..."
4. Den sköna Ros-Mari, "Ensam i skogen sjöng den sköna Ros-Mari ..."
5. Skördeflickan, romans, "Där växte i torpet vid susande skog ..."

1897 Malmö, C. A. Andersson Boktr. Fyra alldeles nya visor (2019-03-13)

1. Vindarnes udde, "Ack hur ljuft i morgonstunden efter lilla korta blunden
2. Lejonbruden, "I skimrande bruddräkt ..."
3. Carlsborgsvisan, "I Carlsborg, der bodde en adelsman så rik ..."
4. Elin och herremannen, "En herreman så stolt och båld, som egede tunnor guld ..."

1897 Malmö, C. A. Andersson Boktr. Fem vackra och alldeles nya visor (2019-03-13)

1. Dynamitdådet vid Dellå qvarn, "Så fridfullt lilla stugan låg strax invid Dellå qvarn ...". Melodi: "Ung Erik mötte Karin sin ..."
2. Efter balen, "Ännu i drömmen kan jag henne se sväva i dansen ..."
3. På Roine strand, "Hjorden betar och klockan klingar, klockan klingar på Roine strand ..."
4. Zigenargossens klagan, "Långt i syd du sköna Spanien, Spanien är mitt fosterland ..."
5. Lill' Anna Mari, "O, får jag dig följa, Sköna Anna Mari, och gå vid din sida ..."

1897 Malmö, C. A. Andersson Boktr. Fyra vackra och alldeles nya visor (2019-03-13)

1. En ynglings lidanden, "Farväll du grymma vänd i Sweden, du grymma vänd som glömde eden ..."
2. När linden grönskas, "När vår var kommen, linden stod så skön, för henne han gjorde sin kärleks bön ...". Melodi: Efter balen
3. Långå-mordet, "O, hvilka hemska bragder fördunkla ej vår tid, jemt mord och rån föröfvas ..."
4. Hjalmar och Hulda, "På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad ..."

1899 Vissamlingen N:r 4 Svenska visförlaget, Karlberg Innehållande 50 à 60 äldre och nyare positiv- folk- och varité-visor (2019-03-01)

      1899 Häfte N:o 31 (2019-03-01)
      1. Kadetten och tuskan, "Bort i en skog i Tyskland en flicka gick så nätt ..."
      2. Den falska Stina, Sluringsvisa, "Ajöss, du vita dufva, du falska ren, farväl..."
      3. Friarevisa till en flicka på 11 pund, "Här, mamsell, jag presenterar Dig en visa på försök ..."
      4. Albert Andersson i Uddevalla, "Jag minns en tid - det är ej länge sedan ..."
      5. O Gina! Ä' du med på den?, "Och ynglingen vandrar vid koängens å ..."
      6. Tro icke du jag förlorader är!
      1899 Häfte N:o 32 (2019-03-01)
      1. La Paloma, "Den dag, då mitt hem jag bytte ..."
      2. "En liten fågel satt en gång och sjöng i furuskog ..."
      3. Per Mattsons äventyr här och i Amerika, "Per Mattson, Per Mattson, han var en fiffig fyr ..."
      4. Norrlandsvisan, hur gesällifvet verkligen är, "Gesäller ha pengar ackurat såsom sand ..."
      5. Stjernhimmelen och Menniskanden, astronomisk sång, "I himlarymden sväfvar jorden, en länk i skapelsen hon är ..."
      6. Den husville, "Det afton är och allting går till ro ..."
      1899 Häfte N:o 33 (2019-03-01)
      1. Gumman Vinter, "Plats, go' herrar, plats nu börjar balen ..."
      2. Tiggarevisan, ”Skänk en slant åt gubben, nådigaste herre! ..."
      3. Sjömannens möte med negrinnan, "Som sjöman har jag seglat verlden vida kring ..."
      4. Murareflickan, som utgaf sig vara symamsell, "Uti Frisens park, som många andra ..."
      5. Gammal Vals, "Kom sköna flicka, valsa med mig ..."
      1899 Häfte N:o 34 (2019-03-01)
      1. Erik och hafsfrun, "En yngling satt vid stranden invid det blåa haf ..."
      2. Oscarsbalen i Slammerköping, "Så är jag nu ändtligen kommen på balen ..."
      3. Hjertats Saga, "Hvar skog har väl sin källa ..."
      4. Westermark-Rosén, "Här tar man nu till orda och rimmar litet se’n ..."
      5. Han sade ej ett ord, "En rallare, en rallare till södra Sverge kom ..."
      1898 Häfte N:o 35 (2019-03-01)
      1. Betty är min vän, "1. När jag var en giljeman, Betty var min vän ..."
      2. Första Maj! "I dag är första maj, i dag är första maj ..."
      3. Sång om Sången, "Jag vill sjunga en sång Båd’ om längtan och tvång ..."
      4. "Hvad skall den på balen göra, som alls ingen flicka har? ..."
      5. Sjung i ungdomsåren! "Sjung en sång om lärka, Sjung om vårens skrud ..."
      6. En jernvägs- eller Rallare-Visa, "Längs stranden af elfven, den stora, o säg ..."
      7. "Malins milda öga Ocn dess Kind med lågor i ..."
      1899 Häfte N:o 36 (2019-03-01)
      1. Rehnvinets lof, "Ställ nu fram i källarsvalen af den dunkelgröna färg ..."
      2. Jo pytt om morgnarna! "När på variete nå'n gång ..."
      3. Afskedsstunden, "Farväl min älskade, timman skrider ..."
      4. "Du klagar, men du klagat dumt, min gamle hedersvän ..."
      5. Till min vän och trohet i döden, "Din är jag än, när sjö och dal oss skilja ..."
      6. Bagare-visa, "Med högt uppvikna ärmar i drägt så hvit som snö ..."
      1897 Häfte N:o 37 (2019-03-01)
      1. Frälsningsflickan i Köpenhamn, Ä du me på den? "En sång mig lyster sjunga, om ni vill höra på ..."
      2. Ölandsflickan, "På Öland bodde en flicka skön ..."
      3. Sjömannens farväl, "Farväl! I sången vill jag minnas dig ..."
      4. Trädgårdsflickans Visa, "Blomman är min vän, svek mig aldrig än ..."
      5. Den trefligaste Amerika-Visan, "Bröder, vi bo långt ifrån; öfver stora hafvet skåda vi Amerika ..."
      1897 Häfte N:o 38 (2019-03-01)
      1. Sjömannens afsked från sin brud, "Farväl! min unga, sköna brud ..."
      2. Under häggarnes doft, "I den stilla dal, l den gröna sal mellan björk och al ..."
      3. Drabanten Gustaf Örn, "Kung Carls bedrifter flögo kring hela jordens ring ..."
      4. Ny beväringsvisa, "Hör beväringsgossar den tiden åter inne är ..."
      5. Fosterlandssång och Marsch, "Hör trumman går och krigstrumpeten ljuder ..."
      1898 Häfte N:o 39 (2019-03-01)
      1. Adam är skuld till allt, "Herr Adam och hans fru till slut ur paradiset drefvos ut ..."
      2. Nordpols-Visa om André, "Ni har väl hört om den stora idé, som skall utföras af herr André ..."
      3. Liss Olof Larsson och kungen, "Och Liss Olof Larsson te' Stochkolm for ..."
      4. Sjömanssång, "Min lille Edwin är från mig faren ..."
      5. Zigenargossens klagan, "Långt i syd, du sköna Spanien, Spanien är mitt fosterland ..."
      6. Norrlänningens hemlängtan, "Hvi längtar du åter till fädernestrand ..."
      1899 Häfte N:o 40 (2019-03-01)
      1. Fågeln, "Sjung du lilla fågel, höj din sång ..."
      2. Den unge spömannens begrafning, "Uppå hafvets mörkblå vågor, skrider skeppets stolta stam ..."
      3. Rekryt-Visa, "Jag gick mig ut en aftonstund, spatserande ..."
      4. Hjertats Saga, "Hvar skog har väl sin källa ..."
      5. Vernamo marknad, "På Vernamo marknad jag en gång har varit ..."

1907 Svenska Visförlaget (2018-12-28)

1. Kanalarbetarevisa från Gotland, "En liten visa sjunger jag uti min ensamhet ..."
2. "Vid aftonsolens klara gull uti en stilla dal ..."
3. En lustig mordvisa om en katt och en länsman, "Så kommen nu att höra en händelse som hänt ..."
4. Lona med blixtrande ringar på tå'na, "I somras så uppträdde här en danska, som kalla' sig Lona ..."
5. Gellivaravisan, "I Gellivaras trakter jag knogat mången gång ..."

1915 Malmö visförlag, Nils Lindström, nr 133 Fem nya och glada visor (2016-04-04)

1. Arholmavalsen, "Nordanstormar vänden! ..."
2. Nyaste skottårsvisan, "Nittonhundrasexton, flickorna bli glada ...". Ord av L-m. Melodi: Pallekatt
3. På Baltiskan, "På "Baltiskan" jag går så glad ...", sångvals. Ord av Göran Svenning
4. Sjömansvisa, "Vad det går långsamt fram", "Från Engeland till Skotland det seglade en brigg ..."
5. Alpens ros, "Uppå alpens högst belägna spira ..."

1915 Svenska Visförlaget, Tomteboda station, nr 112 (2017-11-17)

1. Vals ur Lergöken, "Ack hur vart sinne du tjusar ..."
2. Han har aldrig varit kär, "Tillgiv mig att mitt i glädjens yra ..."
3. Pelle med handklaveret eller "Handklaversvisan", "För Pelle var en pojke som jag känt igen ..."
4. De' gjorda mamma när mamma va' flicka, "Jag kan inte annat än klaga och gråta ..."
5. Hinke eller "Ljuvt är att höra därpå", "Och Hinke han talar i Folkets hus ..."
6. Sandpåsevisan, sann händelse, "En ny Köpenick har i landet stått opp ...". Ord av Chr-w-II. Melodi: "Liss Olof Larsson till Stockholm for - bullefille"

Senast ändrad 2019-03-13